ДНЗ № 8 "ТЕРЕМОК"
Річний звіт керівника про діяльність керівника

 

Звіт

завідуючої комунальним дитячим  дошкільним

навчальним закладом № 8 "Теремок"

Чумаченко Лілії Іванівни

перед педагогічним колективом та громадськістю

про проведену роботу  в 2019 – 2020 н.р.

ДНЗ № 8 «Теремок» у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад  України та іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом та колективним договором.

Дошкільний заклад несе відповідальність перед батьками, суспільством і державою за :

 • реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;
 • забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня та обсягу;
 • дотримання фінансової дисципліни  та збереження матеріально-технічної бази.

Взаємовідносини дошкільного закладу з юридичними та фізичними угодами, укладеними між ними.

Безпосереднє керівництво дошкільним навчальним закладом здійснюю я, директор  ДНЗ № 8 «Теремок» , згідно із Статутом.

Дошкільний заклад розрахований на 75 дітей, з них 25 -  діти шестирічки, які підуть  1 вересня до школи.

Групи комплектуються залежно від умов роботи закладу   та віковими ознаками.

У дошкільному закладі функціонують 4 групи з денним режимом перебування дітей.

У закладі 3 групи з денним перебуванням, режим роботи 10,5 годин та 1 група з 12-годинним перебуванням, ця група є черговою.

Зарахування дітей до дошкільного закладу здійснюється на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоров'я дитини, свідоцтва про народження дитини.

ДНЗ № 8 «Теремок» працює з 7.00 до 19.00 години за п'ятиденним робочим тижнем.

Навчальний рік у дошкільному закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

План роботи схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується і погоджується з міським відділом освіти.

Згідно із Законом України «Про охорону праці» та наказ №  35/од  від 01.08.2020 р. «Про  організацію  роботи з  охорони  праці та  безпеки   життєдіяльності в  закладі у  2019 -2020 н.р.»

У дошкільному закладі здійснюється робота з охорони праці і техніки безпеки, призначені відповідальні з питань охорони праці. Наказом по ДНЗ затверджені інструкції з безпеки на робочому місці і безпеки організації життєдіяльності дітей та учасників навчально-виховного процесу здійснюється згідно з нормативною базою та заходів безпеки праці.

За період роботи дошкільного закладу нещасних випадків з дітьми під час навчально-виховної роботи і робітниками на робочому місці не відбувалося.

Колектив бере участь у розробці та обговоренні комплексних планів щодо покращення умов праці, санітарно-оздоровчих заходів, охорони довкілля і вживає заходів щодо їх виконання.

Адміністрація організувала нормальні умови для праці та навчально-виховної діяльності членів трудового колективу.

До 1 жовтня всі заплановані заходи щодо підготовки дошкільного навчального закладу до роботи у зимових умовах будуть виконані.

При складанні річного плану роботи плануються заходи щодо організації роботи з охорони праці, збереження життя, здоров'я дітей і працівників, попередження дитячого та дорослого травматизму.

Забезпечено проведення первинного, повторного та інших видів інструктажів з техніки безпеки відповідно до ГОСТ 12.04.79 р. Не допускаються до роботи люди, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці.

Забезпечене соціальне страхування всіх працівників від нещасних випадків, професійних захворювань. Здійснюються  виплати з фонду соціального страхування за період тимчасової непрацездатності працівників. Але не забезпечена видача робітникам спецодягу та інших засобів через відсутність коштів.

Травматичних та нещасних випадків за період роботи дошкільного навчального закладу не було.

Організовано проводяться при прийомі на роботу і періодичні (двічі на рік) медичні огляди працівників.

Профспілковий комітет бере участь у розробці комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці, в роботі комісії з атестації посадових осіб на знання ними нормативних актів з охорони праці. Він також здійснює суспільний контроль за охороною праці в особі своїх вибраних органів і представників.

Робота педагогічного колективу та всіх робітників  ДНЗ № 8 «Теремок» щодо профілактики дитячого травматизму будується на Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні та Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», яка спрямовує роботу педагогів на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності. Ми вважаємо, що тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпеки в життєвому середовищі. Тому робота нашого закладу з  профілактики дитячого травматизму має такі завдання:

 • поліпшення якості навчально-виховної роботи з дітьми щодо питань особистої безпеки та захисту життя;
 • удосконалення теоретичних знань та практичних навичок вихователів щодо формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоров'я та життя;
 • пропагування здорового способу життя серед дітей та батьків.

У дошкільному закладі здійснюється соціальний захист працівників.

Між адміністрацією і трудовим колективом ДНЗ № 8 «Теремок»складений Колективний договір, ухвалений на зборах трудового колективу та зареєстрований. Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально-економічних, виробничих і трудових відносин. Колективний договір новий розроблено та зареєстровано №104 19.04. 2017 року.

Щодо соціально-трудових пільг, гарантій, компенсацій адміністрація та орган профспілкової первинної організації забезпечують належні умови соціального захисту працівників.

Зобов'язання адміністрації, передбачені Колективним договором, ретельно виконуються.

Протипожежна безпека у ДНЗ № 8 «Теремок» посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці.

Основним планом евакуації дітей на випадок пожежі призначено відповідальних осіб, проводяться евакуаційні засоби на випадок виникнення пожеж, тиждень пожежної безпеки згідно із наказом по ДНЗ № 8 «Теремок» . У квітні та  жовтні  2019  року був проведений «Тиждень безпеки», за який відповідала музичний керівник Тютюнник Т.М.

Участь у «Тижні безпеки» беруть не тільки діти, педагоги, але й усі працівники закладу та батьки дітей.

Щороку по завершенню «Тижня безпеки» узагальнюють одержані знання у своїх творчих роботах (малюнки, вірші,творчі оповідання), які розміщують на тематичному стенді у вигляді газет» Обережно – вогонь».

Було проведено районні методоб'єднання з основ безпеки життєдіяльності.

Охорона життя, збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей – важливе завдання закладу.

Серед багатьох чинників, що забезпечують необхідний рівень фізичного та психічного розвитку дитини, одним з головних на нашу думку, є раціональний режим. Основним принципом правильної організації режиму дня є його відповідність віковим психофізіологічним особливостям дошкільника. Він обумовлюється задоволенням потреб організму у сні, відпочинку, їжі, діяльності, рухах, тому режим дня для дітей різного віку у нашому закладі підібраний до віку дитини.

У дні карантинів та в періоди підвищеної захворюваності в режимі дня збільшується загальна тривалість перебування дітей на свіжому повітрі, виділяється час для проведення спеціальних лікувально-профілактичних процедур,змінюється змістова сторона занять з підвищеним та інтелектуальним навантаженням.

Наш заклад намагається наблизитися до оптимального режиму, тому розробляється режим окремо взятої групи в дитячому садку. Він має найбільше шансів наблизитися до оптимального, тому що проведення всіх заходів щодня коригується вихователем. При цьому враховуються універсальні принципи, що базуються на фізіологічних закономірностях зміни працездатності людини.

Плануючи роботу своєї вікової групи, вихователь враховує вимоги Базової програми «Я у Світі», план і режим роботи дошкільного закладу, графіки музичних та фізкультурних занять.  Режим нашого закладу розробляється й затверджується адміністрацією. У ньому визначається: тривалість сну для кожної  вікової групи, загальна тривалість прогулянки протягом дня, норми інтелектуальних та фізичних навантажень.

Таким чином, організація гнучкого режиму дня в закладі передбачає заздалегідь продуману та сплановану систему, що враховує фізіологічні принципи працездатності організму, вікові особливості дошкільників, потреби батьків та можливі непередбачені ситуації, які виникають у повсякденній роботі кожного дитячого садка.

Навчально-виховний процес здійснюється відповідно до програми виховання дітей раннього віку та Базової програми «Я у Світі».

Учасниками навчально-виховного процесу ДНЗ № 8 «Теремок» є: діти, педагогічні працівники, технічні працівники та допоміжний персонал, батьки (особи, які їх замінюють), представники підприємств, установ та інші особи, які беруть участь у навчально-виховній роботі.

Основною формою організованої навчальної діяльності дітей дошкільного віку у нашому закладі залишаються заняття з різних видів діяльності.

У дошкільному закладі вихователі проводять заняття індивідуальної та групової форми організації, тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, підсумкові та інші.

Освітній процес у закладі  умовно розподіляється на три складові блоки.

Тривалість занять для дітей раннього віку – 10-15 хвилин; молодшого дошкільного віку – 15-20 хвилин; середнього віку – 20-25 хвилин; старшого віку – 25-30 хвилин.

Складаючи розклад занять, ми планували заняття переважно у першій половині дня.

У   дошкільному закладі організований освітній процес за народознавчим  спрямуванням, також  пріоритетними напрямками є: фізкультурно-оздоровчий, інтелектуальний, художньо-естетичний та природний.

У   закладі вся документація ведеться відповідно до «Інструкції про ділову документацію у дошкільних закладах». Документи зберігаються у певному місці, ведуться чітко, охайно, державною мовою з дотриманням єдиних вимог до форми і стилю їх оформлення. Книги, які веду я як керівник, прошнуровані, підписані, скріплені печаткою і зберігаються у сейфі.

У дошкільному закладі діловодство веде директор  Чумаченко Л.І.,

 секретар педагогічної ради Єрмоленко  Д.С. вихователь - методист

 загальних зборів та виробничих нарад трудового колективу Єрмоленко Д.С. вихователь - методист

ДНЗ № 8 «Теремок» забезпечений педагогічними кадрами згідно із штатним розкладом, праця педагогів упорядкована відповідно  до нормативних норм, передбачених Колективним договором.

Порівняльний аналіз кількісного та якісного складу педагогічних працівників свідчить про стабільність колективу та його творчий потенціал, а саме:

спеціалістів вищої категорії – 2,

І категорії – 0,

ІІ категорії –1,

спеціалістів –5,

У 2019-2020 р. два  педагоги підвищили свою кваліфікаційну категорії за результатами атестації. З метою пошуку технологій форм і методів роботи продовжує роботу творча група вихователів, яка працює з новітньою сучасною літературою, періодичними виданнями за Базовою програмою «Я у світі»   .

Протягом поточного року навчальний заклад   приймав участ у двох  відкритих заходів, та двох  конкурсах на рівні міста  для педагогів   з метою пропаганди та розповсюдження досвіду роботи. Ці заходи отримали схвальну оцінку з боку відділу освіти .

Річний план навчально-виховної роботи виконаний повністю.

Незважаючи на складні економічні умови, відсутність внесків у розвиток матеріально-технічної бази дошкільного навчального закладу з боку бюджету, приміщення і територія закладу  оснащені необхідним інвентарем, перебувають у гарному стані, постійно поповнюються, оновлюються і ремонтуються обладнання. В цьому році залучено позабюджетні кошти для покращення матеріальної бази.

Територія закладу відповідає санітарним нормам, її площа становить 0,4 га. Заклад має огорожу, зелені насаджені, квітники. Опалювальна система перебуває у належному стані. Встановлено лічильники, ведеться систематично журнал обліку подачі теплової енергії, води.

Харчоблок, забезпечений  всім необхідним обладнанням, яке перебуває у задовільному стані.

В закладі є протипожежний інвентар: вогнегасники,   створена комісія протипожежної безпеки, наявні плани евакуації.

Санітарно-гігієнічні норми у дитячому садку дотримуються.

У закладі на постійному контролі перебуває питання раціонального харчування. загальне керівництво організацією харчування здійснюю я. Як керівник контролюю діяльність завгоспа,   сестри  медичної  старшої, кухарів.

Харчування у 2019-2020 н.р. відповідає нормам, а особливо слід відзначити організацію харчування в оздоровчий період.

На достатньому рівні ведеться медичне обслуговування, яке здійснює старша медсестра  Лєпман В.М. Старша медична сестра працює самостійно, згідно штатного розпису – 1 одиниця. Головним завданням залишається дотримання санітарно-гігієнічного режиму в приміщенні і на території, проведення оздоровчо- профілактичної роботи кожного дня та організації харчування.

Хочеться звернути увагу на те, що вихователі працюють у тісному контакті із старшою медичною сестрою по оздоровчо-профілактичній роботі, проведено ряд переглядів різних форм роботи з фізвиховання, а саме: ранкова гімнастика, гімнастика пробудження, коригуюча гімнастика, організація фізичних занять на  свіжому повітрі. Але старша медична сестра ще недостатньо здійснює контроль за моторною щільністю занять на фізичне навантаження дітей під час занять. Щоб вихователі і медсестра мали достатні знання в дошкільному навчальному закладі діє постійно діючий семінар «Хочеш бути здоровим – будь ним», керівник Клочко Т.Ф. працює ініціативно, творчо, але ще недостатньо впроваджуються здобуті знання в практику особливо вихователями молодших груп. Під контролем адміністрації залишається і медичне обслуговування педагогічних працівників і обслуговуючого персоналу. Двічі на рік працівники проходять поглиблений медичний огляд в центральній районній лікарні, проведено обстеження в баклабораторії СЕС.

В ДНЗ проводиться відповідна робота по соціальній підтримці і наданню допомоги вихователями малозабезпеченим сім'ям, дітям,   дітям з неповних сімей,   також  діти батьків  АТО. Рішення сесії з даного контингенту в кількості 3 дитини. Звільнено від батьківської плати за харчування згідно законодавства.

У дошкільному навчальному закладі ведеться достатня робота по моральному та матеріальному стимулюванню педагогічних працівників та обслуговуючого персоналу.

При отриманні щорічної основної відпустки працівники отримують, крім відпускних і оздоровчі в розмірі місячного посадового окладу. Працівникам, які перебувають на лікарняних, виплачують кошти за рахунок фонду та підприємств. До заробітної плати проводиться індексація.

Всі педагогічні працівники отримують за вислугу та категорію. старша медична сестра, головний бухгалтер, кухарі та праля отримують згідно Колдоговору за ненормований робочий час, важку та напружену роботу. Працівники харчоблоку отримують за шкідливі умови праці,згідно  атестації робочих місць за умовами праці.

Для працівників закладу проводяться урочисті заходи до Дня працівників освіти, 8 Березня, Нового року, До 1 червня, Дня незалежності, запрошується колектив і на участь у міських  заходах.

Працівники дошкільного навчального закладу нагороджуються грамотами ДНЗ № 8 «Теремок» та відділу освіти за особливі успіхи у навчально-виховній роботі та підготовці до навчального року.

В липні- серпні  цього року зроблений  косметичний ремонт  коридору другого поверху закладу, та  суттєва  заміна  труб  опалення  та  водопостачання частково  . Всі працівники беруть активну участь у підготовці закладу до нового навчального року  та по підготовці до осінньо-зимового періоду. Слід відзначити, що весь  колектив працює саме під час ремонтних робіт, залучаючи до роботи батьків і спонсорську допомогу.

Весь педагогічний колектив та обслуговуючий персонал та батьки залучаються до роботи закладу. У дошкільному навчальному закладі в кожній групі створений батьківський комітет та загальнодитсадківський батьківський комітет, які є активними учасниками навчально-виховного процесу.

Всі заходи проходять за участю батьків, як культурно-масові так і навчально-виховні. Батьки беруть активну участь у дні відкритих дверей, у різноманітних заходах: екскурсіях, святах, розвагах, відкритих заняттях, семінарах, методичних об'єднаннях, консультаціях, зборах та бесідах. В річному плані планується робота по оптимізації взаємодії педагога з батьками та громадськістю, метою якої є забезпечення колективного підходу у роботі з батьками по формуванню особистості дитини щодо ефективного впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі».

Наш колектив намагається якісно підготувати дітей до навчання в школі. В річному плані є розділ по наступності роботи ДНЗ і школи. Ми запрошуємо вчителів до ДНЗ, відвідуємо наших дітей в школі. У ДНЗ є спільні заходи, як з дітьми, так із педагогами школи, які намагаємося виконувати, але вчителі не зацікавлено ставляться до наших пропозицій і запрошень. У ДНЗ підтримуються зв'язки з юридичними та фізичними особами. складено договори на поставку енергоносіїв та продуктів харчування. на сьогоднішній день ДНЗ не має офіційно закріплених шефів, тому маємо певні труднощі у створенні матеріально-технічної бази.

     До ДНЗ батьки майже не звертаються з якимись пропозиціями та зауваженнями.

     Між адміністрацією та профспілковим комітетом існує тісний зв'язок. Мною, як директором, постійно подаються подання на узгодження всіх штатних одиниць. Члени профспілкового комітету є членами атестаційної та тарифікаційної комісії, з організації техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці та інше.

      Адміністрація та профспілковий комітет разом виступають за належний контроль у навчально-виховній роботі, оздоровчій та культурно-масовій роботі.

Мікроклімат в колективі можна визнати добрим.

Всі працівники почуваються комфортно. Створено всі умови для здійснення навчально-виховної роботи, відносини з керівництвом та колегами стабільні, доброзичливі. Творча атмосфера у колективі відповідна. Директор Чумаченко Л.І., голова ПК Бурмістрова Т.П.. проводять   роботу з колективом, використовуючи усі психолого-педагогічні методи кадрової роботи.

 

А тому провідним у роботі ДНЗ є забезпечення фахового удосконалення щодо реформування освіти, реалізації принципів її гуманізації, демократизації, переорієнтації процесу навчання та розвитку особистості дитини.

 

За звітний період силами працівників дошкільного навчального закладу та батьків вихованців було виконано:

 

Покос  трави 

 • відновлено електропроводку до господарчих приміщень та овочесховища;

- дитячі настільні ігри, дидактичні розвивальні ігри, прикраси до музичної зали (іграшки, тканина),   костюми для дітей, методична література, періодичні видання, канцтовари, папір для ксерокса, журнали для документації, господарчі потреби, деззасіб «Дезактин», медикаменти, спецодяг для працівників, фартухи для миття посуду на групи, харчоблок, штампики для діловодства, пральний порошок, миючі засоби та засоби для чищення та ін.;

  було проведено протипожежні заходи:

 • акти по протипожежним заходам,
 • акти перевірки вентиляційних каналів,
 • технічне обслуговування вогнегасників (7шт.),
 • технічний звіт та повірка електричних плит, вагів,

Також виконано наступне:

 • обслуговування комп’ютерної та копіювальної техніки;
 • обслуговування сантехнічного та електротехнічного обладнання.

В літній період 2020 року обєм  робіт які необхідно провести  дошкільному навчальному закладу по підготовці   до нового навчального року:

 • проведення ремонту та фарбування малих форм на дитячих ігрових та спортивних майданчиках;
 • проведення перевірки вентиляційних каналів, заземлення та опору ізоляції електропроводки, електроприладів;
 • підготовка теплової рамки до опалювального сезону;
 • часткове фарбування стін в групах та в службових приміщеннях;

-  об'єми робіт поточного ремонту приміщень дошкільного навчального закладу, груп з метою якісної підготовки до нового навчального року та роботи закладу в осінньо-зимовий період.

Адміністрація приділяє достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Коридор, хол поступово поповнюються новими стендами. Подвір'я завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються дошкільниками, вихователями та обслуговуючим персоналом. Своєчасно обрізуються дерева, кущі, біляться бордюри. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на газонах, винесення та періодичне вивезення сміття з території ДНЗ.

Проте існує ряд проблем, що потребують вирішення: 

 - ремонт асфальтованих доріжок на території закладу;

 -  ремонт тіньового навісу;

-  залишається проблема оновлення обладнання на ігрових майданчиках;

-  часткова заміна огорожі навколо дитячого садка;

- облаштування територій дитячих прогулянкових майданчиків.

Зрозуміло, я, як керівник використовую для цього усі можливі резерви:

спонсорські кошти, позабюджетні кошти, але їх недостатньо для такого обсягу робіт.

Ми  вдячні батькам, які допомагають нам в проведенні  ремонтних робот    у закладі, створювати затишок та комфорт для дітей в групах.

 

 

Звіт

завідуючої комунальним дитячим  дошкільним

навчальним закладом № 8

Чумаченко Лілії Іванівни

перед педагогічним колективом та громадськістю

про проведену роботу  в 2018– 2019н.р.

ДНЗ № 8 «Теремок» у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад  України та іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом та колективним договором.

Дошкільний заклад несе відповідальність перед батьками, суспільством і державою за :

-          реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;

-          забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня та обсягу;

-          дотримання фінансової дисципліни  та збереження матеріально-технічної бази.

Взаємовідносини дошкільного закладу з юридичними та фізичними угодами, укладеними між ними.

Безпосереднє керівництво дошкільним навчальним закладом здійснюю я, директор  ДНЗ № 8 «Теремок», згідно із Статутом.

Дошкільний заклад розрахований на 75 дітей, з них 25 -  діти шестилітки, які підуть  1 вересня до школи.

Групи комплектуються залежно від умов роботи закладу   та віковими ознаками.

У дошкільному закладі функціонують 4 групи з денним режимом перебування дітей.

У закладі 3 групи з денним перебуванням, режим роботи 10,5 годин та 1 група з 12-годинним перебуванням, ця група є черговою.

Зарахування дітей до дошкільного закладу здійснюється на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоров'я дитини, свідоцтва про народження дитини.

ДНЗ № 8 «Теремок» працює з 7.00 до 19.00 години за п'ятиденним робочим тижнем.

Навчальний рік у дошкільному закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

План роботи схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується і погоджується з міським відділом освіти.

Дошкільний заклад здійснює соціально-педагогічний патронат сімей, в яких виховуються діти, що не відвідують дошкільні заклади, з метою умов для здобуття дошкільної освіти та надання консультаційної допомоги сім'ям. В ДНЗ № 8 «Теремок» виданий наказ   «Про організацію обліку дітей дошкільного віку» і проводиться робота по виявленню та закріпленню дітей по даному мікрорайону.

Згідно із Законом України «Про охорону праці» та наказ №  35/од    від 01.08.2019 р. Про  організацію  роботи з  охорони  праці та  безпеки   життєдіяльності в  закладі у  2018 -2019 н.р.

у дошкільному закладі здійснюється робота з охорони праці і техніки безпеки, призначені відповідальні з питань охорони праці. Наказом по ДНЗ затверджені інструкції з безпеки на робочому місці і безпеки організації життєдіяльності дітей та учасників навчально-виховного процесу здійснюється згідно з нормативною базою та заходів безпеки праці.

За період роботи дошкільного закладу нещасних випадків з дітьми під час навчально-виховної роботи і робітниками на робочому місці не відбувалося.

Колектив бере участь у розробці та обговоренні комплексних планів щодо покращення умов праці, санітарно-оздоровчих заходів, охорони довкілля і вживає заходів щодо їх виконання.

Адміністрація організувала нормальні умови для праці та навчально-виховної діяльності членів трудового колективу.

До 1 жовтня всі заплановані заходи щодо підготовки дошкільного навчального закладу до роботи у зимових умовах будуть виконані.

При складанні річного плану роботи плануються заходи щодо організації роботи з охорони праці, збереження життя, здоров'я дітей і працівників, попередження дитячого та дорослого травматизму.

Забезпечено проведення первинного, повторного та інших видів інструктажів з техніки безпеки відповідно до ГОСТ 12.04.79 р. Не допускаються до роботи люди, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці.

Забезпечене соціальне страхування всіх працівників від нещасних випадків, професійних захворювань. Здійснюються  виплати з фонду соціального страхування за період тимчасової непрацездатності працівників. Але не забезпечена видача робітникам спецодягу та інших засобів через відсутність коштів.

Травматичних та нещасних випадків за період роботи дошкільного навчального закладу не було.

Організовано проводяться при прийомі на роботу і періодичні (двічі на рік) медичні огляди працівників.

Профспілковий комітет бере участь у розробці комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці, в роботі комісії з атестації посадових осіб на знання ними нормативних актів з охорони праці. Він також здійснює суспільний контроль за охороною праці в особі своїх вибраних органів і представників.

Робота педагогічного колективу та всіх робітників  ДНЗ № 8 «Теремок» щодо профілактики дитячого травматизму будується на Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні та Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», яка спрямовує роботу педагогів на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності. Ми вважаємо, що тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпеки в життєвому середовищі. Тому робота нашого закладу з  профілактики дитячого травматизму має такі завдання:

-          поліпшення якості навчально-виховної роботи з дітьми щодо питань особистої безпеки та захисту життя;

-          удосконалення теоретичних знань та практичних навичок вихователів щодо формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоров'я та життя;

-          пропагування здорового способу життя серед дітей та батьків.

У дошкільному закладі здійснюється соціальний захист працівників.

Між адміністрацією і трудовим колективом ДНЗ № 8 «Теремок»складений Колективний договір, ухвалений на зборах трудового колективу та зареєстрований. Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально-економічних, виробничих і трудових відносин. Колективний договір новий розроблено та зареєстровано №104 19.04. 2017 року.

Щодо соціально-трудових пільг, гарантій, компенсацій адміністрація та орган профспілкової первинної організації забезпечують належні умови соціального захисту працівників.

Зобов'язання адміністрації, передбачені Колективним договором, ретельно виконуються.

Протипожежна безпека у ДНЗ № 8 «Теремок» посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці.

Основним планом евакуації дітей на випадок пожежі призначено відповідальних осіб, проводяться евакуаційні засоби на випадок виникнення пожеж, тиждень пожежної безпеки згідно із наказом по ДНЗ № 8 «Теремок» . У квітні та  жовтні  2018  року був проведений «Тиждень безпеки», за який відповідала музичний керівник Тютюнник Т.М.

Участь у «Тижні безпеки» беруть не тільки діти, педагоги, але й усі працівники закладу та батьки дітей.

Щороку по завершенню «Тижня безпеки» узагальнюють одержані знання у своїх творчих роботах (малюнки, вірші,творчі оповідання), які розміщують на тематичному стенді у вигляді газет» Обережно – вогонь».

Було проведено районні методоб'єднання з основ безпеки життєдіяльності.

Охорона життя, збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей – важливе завдання закладу.

Серед багатьох чинників, що забезпечують необхідний рівень фізичного та психічного розвитку дитини, одним з головних на нашу думку , є раціональний режим. Основним принципом правильної організації режиму дня є його відповідність віковим психофізіологічним особливостям дошкільника. Він обумовлюється задоволенням потреб організму у сні, відпочинку, їжі, діяльності, рухах, тому режим дня для дітей різного віку у нашому закладі підібраний до віку дитини.

У дні карантинів та в періоди підвищеної захворюваності в режимі дня збільшується загальна тривалість перебування дітей на свіжому повітрі, виділяється час для проведення спеціальних лікувально-профілактичних процедур,змінюється змістова сторона занять з підвищеним та інтелектуальним навантаженням.

Наш заклад намагається наблизитися до оптимального режиму, тому розробляється режим окремо взятої групи в дитячому садку. Він має найбільше шансів наблизитися до оптимального, тому що проведення всіх заходів щодня коригується вихователем. При цьому враховуються універсальні принципи, що базуються на фізіологічних закономірностях зміни працездатності людини.

Плануючи роботу своєї вікової групи, вихователь враховує вимоги Базової програми «Я у Світі», план і режим роботи дошкільного закладу, графіки музичних та фізкультурних занять.  Режим нашого закладу розробляється й затверджується адміністрацією. У ньому визначається: тривалість сну для кожної  вікової групи, загальна тривалість прогулянки протягом дня, норми інтелектуальних та фізичних навантажень.

Таким чином, організація гнучкого режиму дня в закладі передбачає заздалегідь продуману та сплановану систему, що враховує фізіологічні принципи працездатності організму, вікові особливості дошкільників, потреби батьків та можливі непередбачені ситуації, які виникають у повсякденній роботі кожного дитячого садка.

Навчально-виховний процес здійснюється відповідно до програми виховання дітей раннього віку та Базової програми «Я у Світі».

Учасниками навчально-виховного процесу ДНЗ № 8 «Теремок» є: діти, педагогічні працівники, технічні працівники та допоміжний персонал, батьки (особи, які їх замінюють), представники підприємств, установ та інші особи, які беруть участь у навчально-виховній роботі.

Основною формою організованої навчальної діяльності дітей дошкільного віку у нашому закладі залишаються заняття з різних видів діяльності.

У дошкільному закладі вихователі проводять заняття індивідуальної та групової форми організації, тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, підсумкові та інші.

Освітній процес у закладі  умовно розподіляється на три складові блоки.

Тривалість занять для дітей раннього віку – 10-15 хвилин; молодшого дошкільного віку – 15-20 хвилин; середнього віку – 20-25 хвилин; старшого віку – 25-30 хвилин.

Складаючи розклад занять, ми планували заняття переважно у першій половині дня.

У нашому дошкільному закладі організований освітній процес за народознавчим  спрямуванням, також  пріоритетними напрямками є: фізкультурно-оздоровчий, інтелектуальний, художньо-естетичний та природний.

У дошкільному навчальному закладі вся документація ведеться відповідно до «Інструкції про ділову документацію у дошкільних закладах». Документи зберігаються у певному місці, ведуться чітко, охайно, державною мовою з дотриманням єдиних вимог до форми і стилю їх оформлення. Книги, які веду я як керівник, прошнуровані, підписані, скріплені печаткою і зберігаються у сейфі.

У дошкільному закладі діловодство веде директор  Чумаченко Л.І.,

 секретар педагогічної ради Павлова Д.С. вихователь - методист

 загальних зборів та виробничих нарад трудового колективу Павлова Д.С. вихователь - методист

ДНЗ № 8 «Теремок»забезпечений педагогічними кадрами згідно із штатним розкладом, праця педагогів упорядкована відповідно  до нормативних норм, передбачених Колективним договором.

Порівняльний аналіз кількісного та якісного складу педагогічних працівників свідчить про стабільність колективу та його творчий потенціал, а саме: спеціалістів вищої категорії – 2,

І категорії – 1,

ІІ категорії –1,

спеціалістів –5,

У 2018-2019 р. три педагоги підвищили свою кваліфікаційну категорії за результатами атестації. З метою пошуку технологій форм і методів роботи продовжує роботу творча група вихователів, яка працює з новітньою сучасною літературою, періодичними виданнями за Базовою програмою «Я у світі»   .

Протягом поточного року навчальний заклад   приймав участ у трьох відкритих заходів, та двох  конкурсах на рівні міста  для педагогів   з метою пропаганди та розповсюдження досвіду роботи. Ці заходи отримали схвальну оцінку з боку відділу освіти .

Річний план навчально-виховної роботи виконаний повністю.

Незважаючи на складні економічні умови, відсутність внесків у розвиток матеріально-технічної бази дошкільного навчального закладу з боку бюджету, приміщення і територія закладу  оснащені необхідним інвентарем, перебувають у гарному стані, постійно поповнюються, оновлюються і ремонтуються обладнання. В цьому році залучено позабюджетні кошти для покращення матеріальної бази.

 

Територія закладу відповідає санітарним нормам, її площа становить 0,4 га. Заклад має огорожу, зелені насаджені, квітники. Проведена робота по створенню фізкультурного майданчика та спортивного залу, благоустроєні ігрові майданчики кожної групи.

Опалювальна система перебуває у належному стані. Встановлено лічильники, ведеться систематично журнал обліку подачі теплової енергії, води.

Харчоблок, пральня забезпечені всім необхідним обладнанням, яке перебуває у задовільному стані.

В закладі є протипожежний інвентар: вогнегасники, пожежний щит, створена комісія протипожежної безпеки, наявні плани евакуації.

Санітарно-гігієнічні норми у дитячому садку дотримуються.

У закладі на постійному контролі перебуває питання раціонального харчування. загальне керівництво організацією харчування здійснюю я. Як керівник контролюю діяльність завгоспа, медичної сестри, кухарів.

Харчування у 2019 р. відповідає нормам, а особливо слід відзначити організацію харчування в оздоровчий період.

На достатньому рівні ведеться медичне обслуговування, яке здійснює старша медсестра  Лєпман В.М. Старша медична сестра працює самостійно, згідно штатного розпису – 1 одиниця. Головним завданням залишається дотримання санітарно-гігієнічного режиму в приміщенні і на території, проведення оздоровчо- профілактичної роботи кожного дня та організації харчування.

Хочеться звернути увагу на те, що вихователі працюють у тісному контакті із старшою медичною сестрою по оздоровчо-профілактичній роботі, проведено ряд переглядів різних форм роботи з фізвиховання, а саме: ранкова гімнастика, гімнастика пробудження, коригуюча гімнастика, організація фізичних занять на  свіжому повітрі. Але старша медична сестра ще недостатньо здійснює контроль за моторною щільністю занять на фізичне навантаження дітей під час занять. Щоб вихователі і медсестра мали достатні знання в дошкільному навчальному закладі діє постійно діючий семінар «Хочеш бути здоровим – будь ним», керівник Лавриченко А.В. працює ініціативно, творчо, але ще недостатньо впроваджуються здобуті знання в практику особливо вихователями молодших груп. Під контролем адміністрації залишається і медичне обслуговування педагогічних працівників і обслуговуючого персоналу. Двічі на рік працівники проходять поглиблений медичний огляд в центральній районній лікарні, проведено обстеження в баклабораторії СЕС.

В ДНЗ проводиться відповідна робота по соціальній підтримці і наданню допомоги вихователями малозабезпеченим сім'ям, дітям, в яких є опікуни, дітям з неповних сімей, дітям –чорнобильцям, також  діти батьків  АТО. Рішення сесії з даного контингенту в кількості 5 чоловік. Звільнено від батьківської плати за харчування згідно законодавства.

У дошкільному навчальному закладі ведеться достатня робота по моральному та матеріальному стимулюванню педагогічних працівників та обслуговуючого персоналу.

При отриманні щорічної основної відпустки працівники отримують, крім відпускних і оздоровчі в розмірі місячного посадового окладу. Працівникам, які перебувають на лікарняних, виплачують кошти за рахунок фонду та підприємств. До заробітної плати проводиться індексація.

Всі педагогічні працівники отримують за вислугу та категорію. старша медична сестра, головний бухгалтер, кухарі та праля отримують згідно Колдоговору за ненормований робочий час, важку та напружену роботу. Працівники харчоблоку отримують за шкідливі умови праці.

Для працівників закладу проводяться урочисті заходи до Дня працівників освіти, 8 Березня, Нового року, До 1 червня, Дня незалежності, запрошується колектив і на участь у міських  заходах.

Працівники дошкільного навчального закладу нагороджуються грамотами ДНЗ № 8 «Теремок» та відділу освіти за особливі успіхи у навчально-виховній роботі та підготовці до навчального року.

В липні- серпні  цього року зроблений  косметичний ремонт  коридору другого поверху закладу, та  суттєва  заміна  труб  опалення  та  водопостачання частково  . Всі працівники беруть активну участь у підготовці закладу до нового навчального року  та по підготовці до осінньо-зимового періоду. Слід відзначити, що весь  колектив працює саме під час ремонтних робіт, залучаючи до роботи батьків і спонсорську допомогу.

Весь педагогічний колектив та обслуговуючий персонал та батьки залучаються до роботи закладу. У дошкільному навчальному закладі в кожній групі створений батьківський комітет та загальнодитсадківський батьківський комітет, які є активними учасниками навчально-виховного процесу.

Всі заходи проходять за участю батьків, як культурно-масові так і навчально-виховні. Батьки беруть активну участь у дні відкритих дверей, у різноманітних заходах: екскурсіях, святах, розвагах, відкритих заняттях, семінарах, методичних об'єднаннях, консультаціях, зборах та бесідах. В річному плані планується робота по оптимізації взаємодії педагога з батьками та громадськістю, метою якої є забезпечення колективного підходу у роботі з батьками по формуванню особистості дитини щодо ефективного впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі».

Наш колектив намагається якісно підготувати дітей до навчання в школі. В річному плані є розділ по наступності роботи ДНЗ і школи. Ми запрошуємо вчителів до ДНЗ, відвідуємо наших дітей в школі. У ДНЗ є спільні заходи, як з дітьми, так із педагогами школи, які намагаємося виконувати, але вчителі не зацікавлено ставляться до наших пропозицій і запрошень. У ДНЗ підтримуються зв'язки з юридичними та фізичними особами. складено договори на поставку енергоносіїв та продуктів харчування. на сьогоднішній день ДНЗ не має офіційно закріплених шефів, тому маємо певні труднощі у створенні матеріально-технічної бази.

     До ДНЗ батьки майже не звертаються з якимись пропозиціями та зауваженнями.

     Між адміністрацією та профспілковим комітетом існує тісний зв'язок. Мною, як директором, постійно подаються подання на узгодження всіх штатних одиниць. Члени профспілкового комітету є членами атестаційної та тарифікаційної комісії, з організації техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці та інше.

      Адміністрація та профспілковий комітет разом виступають за належний контроль у навчально-виховній роботі, оздоровчій та культурно-масовій роботі.

Мікроклімат в колективі можна визнати добрим.

Всі працівники почуваються комфортно. Створено всі умови для здійснення навчально-виховної роботи, відносини з керівництвом та колегами стабільні, доброзичливі. Творча атмосфера у колективі відповідна. Директор Чумаченко Л.І., голова ПК Бурмістрова Т.П.. проводять   роботу з колективом, використовуючи усі психолого-педагогічні методи кадрової роботи.

 

А тому провідним у роботі ДНЗ є забезпечення фахового удосконалення щодо реформування освіти, реалізації принципів її гуманізації, демократизації, переорієнтації процесу навчання та розвитку особистості дитини.

 

За звітний період силами працівників дошкільного навчального закладу та батьків вихованців було виконано:

 

Покос  трави 

-   відновлено електропроводку до господарчих приміщень та овочесховища;

- дитячі настільні ігри, дидактичні розвивальні ігри, прикраси до музичної зали (іграшки, тканина),   костюми для дітей, методична література, періодичні видання, канцтовари, папір для ксерокса, журнали для документації, господарчі потреби, деззасіб «Дезактин», медикаменти, спецодяг для працівників, фартухи для миття посуду на групи, харчоблок, штампики для діловодства, пральний порошок, миючі засоби та засоби для чищення та ін.;

  було проведено протипожежні заходи:

-   акти по протипожежним заходам,

-   акти перевірки вентиляційних каналів,

-   технічне обслуговування вогнегасників (7шт.),

-   технічний звіт та повірка електричних плит, вагів,

Також виконано наступне:

-        обслуговування комп’ютерної та копіювальної техніки;

-        обслуговування сантехнічного та електротехнічного обладнання.

В літній період 2019 року обєм  робіт які необхідно провести  дошкільному навчальному закладу по підготовці   до нового навчального року:

-   проведення ремонту та фарбування малих форм на дитячих ігрових та спортивних майданчиках;

-    проведення перевірки вентиляційних каналів, заземлення та опору ізоляції електропроводки, електроприладів;

-    підготовка теплової рамки до опалювального сезону;

-    часткове фарбування стін в групах та в службових приміщеннях;

-  об'єми робіт поточного ремонту приміщень дошкільного навчального закладу, груп з метою якісної підготовки до нового навчального року та роботи закладу в осінньо-зимовий період.

Адміністрація приділяє достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Коридор, хол поступово поповнюються новими стендами. Подвір'я завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються дошкільниками, вихователями та обслуговуючим персоналом. Своєчасно обрізуються дерева, кущі, біляться бордюри. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на газонах, винесення та періодичне вивезення сміття з території ДНЗ.

Проте існує ряд проблем, що потребують вирішення: 

 - ремонт асфальтованих доріжок на території закладу;

 -  ремонт тіньового навісу;

-  залишається проблема оновлення обладнання на ігрових майданчиках;

-  часткова заміна огорожі навколо дитячого садка;

- облаштування територій дитячих прогулянкових майданчиків.

Зрозуміло, я, як керівник використовую для цього усі можливі резерви:

спонсорські кошти, позабюджетні кошти, але їх недостатньо для такого обсягу робіт.

Ми  вдячні батькам, які допомагають нам в проведенні  ремонтних робот    у закладі, створювати затишок та комфорт для дітей в групах.

      Адміністрація  комунального закладу « Дошкільний навчальний заклад № 8  «Теремок»  повідомляє, що в ході підготовки установи до нового 2019-2020 навчального року на виконання вимог санітарних правил і норм 

Роботи  проведені за благодійні кошти батьків на суму  215358,85 грн:

 

 

1.    Відремонтовано  сходини другий поверх  закладу:

2.    Пофарбовано 7  великих  вікон  на  другому  поверху.

3.    Косметичний ремонт сходин  підсобних приміщень

4.     Проведено косметичний ремонт  туалету  молодшої та середньої  групи -   грн.

5.     Придбано  стенди ОБЖД - 3300 грн

6.    Полка для  хліба - 920 грн

7.    Водонагрівач -5800 грн.

8.    Пісочниця для групи раннього віку -1500 грн

9.    Придбано нове вуличне    обладнання  «Машина» - 4000 грн.

10.              Придбано нове вуличне    обладнання  Стіл  і  три лави - 3000 грн.

11.              Відремонтовані  сходи на центральному  вхолі - 12782 грн.

12.              Меблі (стінка)  группа  молодшого віку

13.              Замінено   систему водовідведення   з рукомийників в туалеті  4 групи.

14.    Придбано  водонагрівач на харчоблок -  5800 грн.

15.    Придбано миючі засоби в достатній кількості для роботи в ІУ кв. 2019 р. 4986 грн.

16.      Проведено  хімічну  обробку 75 комплектів білизни та килима (7х5) - 2625 грн.

17.    Придбано гігрометр - 121 грн.

18.    Придбано  штори  в  музичний  зал  -  1440 грн.

19.    Придбано  штори  в  групу раннього віку  -  1200 грн

20.    Придбано світильники та  ЛЕД  лампи -      грн.

21.    Проведено  покос трави  2 рази за  літо - 850 грн.

22.    Повірка вогнегасників 140,00 грн.

23.    Повірка. Ваги для статичного  зважування 526,82 грн.

24.    Повірка. Гирі загального призначення  138,60

25.    Перевірка вентиляційних каналів -    216  грн.

26.    Перевірка рукавиц та індикатору напруги  - 150,0 грн.

27.    Перевірка манометрів термометрів    -  219,60 грн.

 

За  кошти міського бюджету

 

Відремонтовано покрівлю закладу  - 145 тис.грн.

Двері  вхідні металеві - 6600грн.

Санітарно-біологічні дослідження  піска  - 94,80 грн

Санітарно - мікробіологічне дослідження води - 202,06 грн.

Дослідження освітленості робочого місця  -   81,72 грн.

 

Наш заклад користується попитом серед батьків.

Колектив може і хоче працювати, тому ми ставимо перед собою все нові і нові завдання. І першочергове завдання - створення умов для виховання та оздоровлення наших дітей

Подальший розвиток ДНЗ можливий тільки за умов засвоєння нововведень та бачення власної перспективи розвитку.

Головним є те, що заклад прагне бути тим місцем, де діти можуть фізично розвиватись, навчатись, виховуватись, зміцнювати здоров’я, реалізовувати свої здібності, весело й щасливо жити.

Вважаю, що вагомим критерієм оцінки моєї управлінської діяльності можна вважати сприйняття мене як керівника працівниками, дітьми, а через них і батьками. Якщо діти пишаються своїм закладом, то це означає, що вони пишаються і своїми педагогами. Усвідомлюю, що розумно будувати взаємовідносини педагогів, їх помічників, дітей, батьків, можна тільки там,           де всі відчувають свою приналежність до найвищої справи на Землі – формування Людини.

Розумно організоване керівництво повинно, в першу чергу, сприяти залученню кожного члена системи «діти-батьки-педагоги-директор»                       до вирішення усіх питань навчально-виховного процесу та уселяти в кожного віру і тверду переконаність, що він є активним і відповідальним співучасником цієї системи.

У зв'язку з складанням річного плану роботи закладу на 2019/2020 навчальний рік, прохання до всіх присутніх надати свої пропозиції щодо вдосконалення роботи закладу, покращення освітньо-виховної роботи, поліпшення матеріальної бази, відпочинку дітей, умов праці та відпочинку працівників дошкільного навчального закладу. 

Від імені всього нашого колективу, я, як директор     ДНЗ № 8 «Теремок» , хочу подякувати батькам за постійну підтримку у вирішенні всіх важливих питань у 2018/2019 н.р., які були в ДНЗ, а також хочу завірити, що й надалі в дошкільному закладі буде проводитись робота щодо забезпечення належних умов життя і виховання дошкільників, для підтримання належного іміджу  та збільшення потенційних можливостей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт

директоракомунальним дитячим  дошкільним

навчальним закладом № 8

Чумаченко Лілії Іванівни

перед педагогічним колективом та громадськістю

про проведену роботу  в 2017– 2018н.р.

ДНЗ № 8 «Теремок» у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад  України та іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом та колективним договором.

Дошкільний заклад несе відповідальність перед батьками, суспільством і державою за :

 • реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;
 • забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня та обсягу;
 • дотримання фінансової дисципліни  та збереження матеріально-технічної бази.

Взаємовідносини дошкільного закладу з юридичними та фізичними угодами, укладеними між ними.

Безпосереднє керівництво дошкільним навчальним закладом здійснюю я, директор  ДНЗ № 8 «Теремок», згідно із Статутом.

Дошкільний заклад розрахований на 75 дітей, з них 25 -  діти шестилітки, які підуть  1 вересня до школи.

Групи комплектуються залежно від умов роботи закладу   та віковими ознаками.

У дошкільному закладі функціонують 4 групи з денним режимом перебування дітей.

У закладі 3 групи з денним перебуванням, режим роботи 10,5 годин та 1 група з 12-годинним перебуванням, ця група є черговою.

Зарахування дітей до дошкільного закладу здійснюється на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоров'я дитини, свідоцтва про народження дитини.

ДНЗ № 8 «Теремок» працює з 7.00 до 19.00 години за п'ятиденним робочим тижнем.

Навчальний рік у дошкільному закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

План роботи схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується і погоджується з міським відділом освіти.

Дошкільний заклад здійснює соціально-педагогічний патронат сімей, в яких виховуються діти, що не відвідують дошкільні заклади, з метою умов для здобуття дошкільної освіти та надання консультаційної допомоги сім'ям. В ДНЗ № 8 «Теремок» виданий наказ   «Про організацію обліку дітей дошкільного віку» і проводиться робота по виявленню та закріпленню дітей по даному мікрорайону.

Згідно із Законом України «Про охорону праці» та наказ № 43/ос  від 01.08.2017 р. Про  організацію  роботи з  охорони  праці та  безпеки   життєдіяльності в  закладі у  2017 -2018 н.р.

у дошкільному закладі здійснюється робота з охорони праці і техніки безпеки, призначені відповідальні з питань охорони праці. Наказом по ДНЗ затверджені інструкції з безпеки на робочому місці і безпеки організації життєдіяльності дітей та учасників навчально-виховного процесу здійснюється згідно з нормативною базою та заходів безпеки праці.

За період роботи дошкільного закладу нещасних випадків з дітьми під час навчально-виховної роботи і робітниками на робочому місці не відбувалося.

Колектив бере участь у розробці та обговоренні комплексних планів щодо покращення умов праці, санітарно-оздоровчих заходів, охорони довкілля і вживає заходів щодо їх виконання.

Адміністрація організувала нормальні умови для праці та навчально-виховної діяльності членів трудового колективу.

До 1 жовтня всі заплановані заходи щодо підготовки дошкільного навчального закладу до роботи у зимових умовах будуть виконані.

При складанні річного плану роботи плануються заходи щодо організації роботи з охорони праці, збереження життя, здоров'я дітей і працівників, попередження дитячого та дорослого травматизму.

Забезпечено проведення первинного, повторного та інших видів інструктажів з техніки безпеки відповідно до ГОСТ 12.04.79 р. Не допускаються до роботи люди, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці.

Забезпечене соціальне страхування всіх працівників від нещасних випадків, професійних захворювань. Здійснюються  виплати з фонду соціального страхування за період тимчасової непрацездатності працівників. Але не забезпечена видача робітникам спецодягу та інших засобів через відсутність коштів.

Травматичних та нещасних випадків за період роботи дошкільного навчального закладу не було.

Організовано проводяться при прийомі на роботу і періодичні (двічі на рік) медичні огляди працівників.

Профспілковий комітет бере участь у розробці комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці, в роботі комісії з атестації посадових осіб на знання ними нормативних актів з охорони праці. Він також здійснює суспільний контроль за охороною праці в особі своїх вибраних органів і представників.

Робота педагогічного колективу та всіх робітників  ДНЗ № 8 «Теремок» щодо профілактики дитячого травматизму будується на Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні та Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», яка спрямовує роботу педагогів на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності. Ми вважаємо, що тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпеки в життєвому середовищі. Тому робота нашого закладу з  профілактики дитячого травматизму має такі завдання:

 • поліпшення якості навчально-виховної роботи з дітьми щодо питань особистої безпеки та захисту життя;
 • удосконалення теоретичних знань та практичних навичок вихователів щодо формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоров'я та життя;
 • пропагування здорового способу життя серед дітей та батьків.

У дошкільному закладі здійснюється соціальний захист працівників.

Між адміністрацією і трудовим колективом ДНЗ № 8 «Теремок»складений Колективний договір, ухвалений на зборах трудового колективу та зареєстрований. Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально-економічних, виробничих і трудових відносин. Колективний договір новий розроблено та зареєстровано №104 19.04. 2017 року.

Щодо соціально-трудових пільг, гарантій, компенсацій адміністрація та орган профспілкової первинної організації забезпечують належні умови соціального захисту працівників.

Зобов'язання адміністрації, передбачені Колективним договором, ретельно виконуються.

Протипожежна безпека у ДНЗ № 8 «Теремок» посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці.

Основним планом евакуації дітей на випадок пожежі призначено відповідальних осіб, проводяться евакуаційні засоби на випадок виникнення пожеж, тиждень пожежної безпеки згідно із наказом по ДНЗ № 8 «Теремок» . У квітні та  жовтні  2018  року був проведений «Тиждень безпеки», за який відповідала музичний керівник Тютюнник Т.М.

Участь у «Тижні безпеки» беруть не тільки діти, педагоги, але й усі працівники закладу та батьки дітей.

Щороку по завершенню «Тижня безпеки» узагальнюють одержані знання у своїх творчих роботах (малюнки, вірші,творчі оповідання), які розміщують на тематичному стенді у вигляді газет» Обережно – вогонь».

Було проведено районні методоб'єднання з основ безпеки життєдіяльності.

Охорона життя, збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей – важливе завдання закладу.

Серед багатьох чинників, що забезпечують необхідний рівень фізичного та психічного розвитку дитини, одним з головних на нашу думку , є раціональний режим. Основним принципом правильної організації режиму дня є його відповідність віковим психофізіологічним особливостям дошкільника. Він обумовлюється задоволенням потреб організму у сні, відпочинку, їжі, діяльності, рухах, тому режим дня для дітей різного віку у нашому закладі підібраний до віку дитини.

У дні карантинів та в періоди підвищеної захворюваності в режимі дня збільшується загальна тривалість перебування дітей на свіжому повітрі, виділяється час для проведення спеціальних лікувально-профілактичних процедур,змінюється змістова сторона занять з підвищеним та інтелектуальним навантаженням.

Наш заклад намагається наблизитися до оптимального режиму, тому розробляється режим окремо взятої групи в дитячому садку. Він має найбільше шансів наблизитися до оптимального, тому що проведення всіх заходів щодня коригується вихователем. При цьому враховуються універсальні принципи, що базуються на фізіологічних закономірностях зміни працездатності людини.

Плануючи роботу своєї вікової групи, вихователь враховує вимоги Базової програми «Я у Світі», план і режим роботи дошкільного закладу, графіки музичних та фізкультурних занять.  Режим нашого закладу розробляється й затверджується адміністрацією. У ньому визначається: тривалість сну для кожної  вікової групи, загальна тривалість прогулянки протягом дня, норми інтелектуальних та фізичних навантажень.

Таким чином, організація гнучкого режиму дня в закладі передбачає заздалегідь продуману та сплановану систему, що враховує фізіологічні принципи працездатності організму, вікові особливості дошкільників, потреби батьків та можливі непередбачені ситуації, які виникають у повсякденній роботі кожного дитячого садка.

Навчально-виховний процес здійснюється відповідно до програми виховання дітей раннього віку та Базової програми «Я у Світі».

Учасниками навчально-виховного процесу ДНЗ № 8 «Теремок» є: діти, педагогічні працівники, технічні працівники та допоміжний персонал, батьки (особи, які їх замінюють), представники підприємств, установ та інші особи, які беруть участь у навчально-виховній роботі.

Основною формою організованої навчальної діяльності дітей дошкільного віку у нашому закладі залишаються заняття з різних видів діяльності.

У дошкільному закладі вихователі проводять заняття індивідуальної та групової форми організації, тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, підсумкові та інші.

Освітній процес у закладі  умовно розподіляється на три складові блоки.

Тривалість занять для дітей раннього віку – 10-15 хвилин; молодшого дошкільного віку – 15-20 хвилин; середнього віку – 20-25 хвилин; старшого віку – 25-30 хвилин.

Складаючи розклад занять, ми планували заняття переважно у першій половині дня.

У нашому дошкільному закладі організований освітній процес за народознавчим  спрямуванням, також  пріоритетними напрямками є: фізкультурно-оздоровчий, інтелектуальний, художньо-естетичний та природний.

У дошкільному навчальному закладі вся документація ведеться відповідно до «Інструкції про ділову документацію у дошкільних закладах». Документи зберігаються у певному місці, ведуться чітко, охайно, державною мовою з дотриманням єдиних вимог до форми і стилю їх оформлення. Книги, які веду я як керівник, прошнуровані, підписані, скріплені печаткою і зберігаються у сейфі.

У дошкільному закладі діловодство веде директор  Чумаченко Л.І.,

 секретар педагогічної ради Павлова Д.С. вихователь - методист

 загальних зборів та виробничих нарад трудового колективу Павлова Д.С. вихователь - методист

ДНЗ № 8 «Теремок»забезпечений педагогічними кадрами згідно із штатним розкладом, праця педагогів упорядкована відповідно  до нормативних норм, передбачених Колективним договором.

Порівняльний аналіз кількісного та якісного складу педагогічних працівників свідчить про стабільність колективу та його творчий потенціал, а саме: спеціалістів вищої категорії – 2,

І категорії – 1,

ІІ категорії –1,

спеціалістів –5,

У 2017-2018 р. три педагоги підвищили свою кваліфікаційну категорії за результатами атестації. З метою пошуку технологій форм і методів роботи продовжує роботу творча група вихователів, яка працює з новітньою сучасною літературою, періодичними виданнями за Базовою програмою «Я у світі»   .

Протягом поточного року навчальний заклад   приймав участ у трьох відкритих заходів, та двох  конкурсах на рівні міста  для педагогів   з метою пропаганди та розповсюдження досвіду роботи. Ці заходи отримали схвальну оцінку з боку відділу освіти .

Річний план навчально-виховної роботи виконаний повністю.

Незважаючи на складні економічні умови, відсутність внесків у розвиток матеріально-технічної бази дошкільного навчального закладу з боку бюджету, приміщення і територія закладу  оснащені необхідним інвентарем, перебувають у гарному стані, постійно поповнюються, оновлюються і ремонтуються обладнання. В цьому році залучено позабюджетні кошти для покращення матеріальної бази.

 

Територія закладу відповідає санітарним нормам, її площа становить 0,4 га. Заклад має огорожу, зелені насаджені, квітники. Проведена робота по створенню фізкультурного майданчика та спортивного залу, благоустроєні ігрові майданчики кожної групи.

Опалювальна система перебуває у належному стані. Встановлено лічильники, ведеться систематично журнал обліку подачі теплової енергії, води.

Харчоблок, пральня забезпечені всім необхідним обладнанням, яке перебуває у задовільному стані.

В закладі є протипожежний інвентар: вогнегасники, пожежний щит, створена комісія протипожежної безпеки, наявні плани евакуації.

Санітарно-гігієнічні норми у дитячому садку дотримуються.

У закладі на постійному контролі перебуває питання раціонального харчування. загальне керівництво організацією харчування здійснюю я. Як керівник контролюю діяльність завгоспа, медичної сестри, кухарів.

Харчування у 2018 р. відповідає нормам, а особливо слід відзначити організацію харчування в оздоровчий період.

На достатньому рівні ведеться медичне обслуговування, яке здійснює старша медсестра  Лєпман В.М. Старша медична сестра працює самостійно, згідно штатного розпису – 1 одиниця. Головним завданням залишається дотримання санітарно-гігієнічного режиму в приміщенні і на території, проведення оздоровчо- профілактичної роботи кожного дня та організації харчування.

Хочеться звернути увагу на те, що вихователі працюють у тісному контакті із старшою медичною сестрою по оздоровчо-профілактичній роботі, проведено ряд переглядів різних форм роботи з фізвиховання, а саме: ранкова гімнастика, гімнастика пробудження, коригуюча гімнастика, організація фізичних занять на  свіжому повітрі. Але старша медична сестра ще недостатньо здійснює контроль за моторною щільністю занять на фізичне навантаження дітей під час занять. Щоб вихователі і медсестра мали достатні знання в дошкільному навчальному закладі діє постійно діючий семінар «Хочеш бути здоровим – будь ним», керівник Лавриченко А.В. працює ініціативно, творчо, але ще недостатньо впроваджуються здобуті знання в практику особливо вихователями молодших груп. Під контролем адміністрації залишається і медичне обслуговування педагогічних працівників і обслуговуючого персоналу. Двічі на рік працівники проходять поглиблений медичний огляд в центральній районній лікарні, проведено обстеження в баклабораторії СЕС.

В ДНЗ проводиться відповідна робота по соціальній підтримці і наданню допомоги вихователями малозабезпеченим сім'ям, дітям, в яких є опікуни, дітям з неповних сімей, дітям –чорнобильцям, також  діти батьків  АТО. Рішення сесії з даного контингенту в кількості 5 чоловік. Звільнено від батьківської плати за харчування згідно законодавства.

У дошкільному навчальному закладі ведеться достатня робота по моральному та матеріальному стимулюванню педагогічних працівників та обслуговуючого персоналу.

При отриманні щорічної основної відпустки працівники отримують, крім відпускних і оздоровчі в розмірі місячного посадового окладу. Працівникам, які перебувають на лікарняних, виплачують кошти за рахунок фонду та підприємств. До заробітної плати проводиться індексація.

Всі педагогічні працівники отримують за вислугу та категорію. старша медична сестра, головний бухгалтер, кухарі та праля отримують згідно Колдоговору за ненормований робочий час, важку та напружену роботу. Працівники харчоблоку отримують за шкідливі умови праці.

Для працівників закладу проводяться урочисті заходи до Дня працівників освіти, 8 Березня, Нового року, До 1 червня, Дня незалежності, запрошується колектив і на участь у міських  заходах.

Працівники дошкільного навчального закладу нагороджуються грамотами ДНЗ № 8 «Теремок» та відділу освіти за особливі успіхи у навчально-виховній роботі та підготовці до навчального року.

В липні- серпні  цього року зроблений  косметичний ремонт  коридору другого поверху закладу, та  суттєва  заміна  труб  опалення  та  водопостачання частково  . Всі працівники беруть активну участь у підготовці закладу до нового навчального року  та по підготовці до осінньо-зимового періоду. Слід відзначити, що весь  колектив працює саме під час ремонтних робіт, залучаючи до роботи батьків і спонсорську допомогу.

Весь педагогічний колектив та обслуговуючий персонал та батьки залучаються до роботи закладу. У дошкільному навчальному закладі в кожній групі створений батьківський комітет та загальнодитсадківський батьківський комітет, які є активними учасниками навчально-виховного процесу.

Всі заходи проходять за участю батьків, як культурно-масові так і навчально-виховні. Батьки беруть активну участь у дні відкритих дверей, у різноманітних заходах: екскурсіях, святах, розвагах, відкритих заняттях, семінарах, методичних об'єднаннях, консультаціях, зборах та бесідах. В річному плані планується робота по оптимізації взаємодії педагога з батьками та громадськістю, метою якої є забезпечення колективного підходу у роботі з батьками по формуванню особистості дитини щодо ефективного впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі».

Наш колектив намагається якісно підготувати дітей до навчання в школі. В річному плані є розділ по наступності роботи ДНЗ і школи. Ми запрошуємо вчителів до ДНЗ, відвідуємо наших дітей в школі. У ДНЗ є спільні заходи, як з дітьми, так із педагогами школи, які намагаємося виконувати, але вчителі не зацікавлено ставляться до наших пропозицій і запрошень. У ДНЗ підтримуються зв'язки з юридичними та фізичними особами. складено договори на поставку енергоносіїв та продуктів харчування. на сьогоднішній день ДНЗ не має офіційно закріплених шефів, тому маємо певні труднощі у створенні матеріально-технічної бази.

     До ДНЗ батьки майже не звертаються з якимись пропозиціями та зауваженнями.

     Між адміністрацією та профспілковим комітетом існує тісний зв'язок. Мною, як директором, постійно подаються подання на узгодження всіх штатних одиниць. Члени профспілкового комітету є членами атестаційної та тарифікаційної комісії, з організації техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці та інше.

      Адміністрація та профспілковий комітет разом виступають за належний контроль у навчально-виховній роботі, оздоровчій та культурно-масовій роботі.

Мікроклімат в колективі можна визнати добрим.

Всі працівники почуваються комфортно. Створено всі умови для здійснення навчально-виховної роботи, відносини з керівництвом та колегами стабільні, доброзичливі. Творча атмосфера у колективі відповідна. Директор Чумаченко Л.І., голова ПК Бурмістрова Т.П.. проводять   роботу з колективом, використовуючи усі психолого-педагогічні методи кадрової роботи.

 

А тому провідним у роботі ДНЗ є забезпечення фахового удосконалення щодо реформування освіти, реалізації принципів її гуманізації, демократизації, переорієнтації процесу навчання та розвитку особистості дитини.

 

За звітний період силами працівників дошкільного навчального закладу та батьків вихованців було виконано:

 

Покос  трави 

 • відновлено електропроводку до господарчих приміщень та овочесховища;

- дитячі настільні ігри, дидактичні розвивальні ігри, прикраси до музичної зали (іграшки, тканина),   костюми для дітей, методична література, періодичні видання, канцтовари, папір для ксерокса, журнали для документації, господарчі потреби, деззасіб «Дезактин», медикаменти, спецодяг для працівників, фартухи для миття посуду на групи, харчоблок, штампики для діловодства, пральний порошок, миючі засоби та засоби для чищення та ін.;

  було проведено протипожежні заходи:

 • акти по протипожежним заходам,
 • акти перевірки вентиляційних каналів,
 • технічне обслуговування вогнегасників (7шт.),
 • технічний звіт та повірка електричних плит, вагів,

Також виконано наступне:

 • обслуговування комп’ютерної та копіювальної техніки;
 • обслуговування сантехнічного та електротехнічного обладнання.

В літній період 2018 року обєм  робіт які необхідно провести  дошкільному навчальному закладу по підготовці   до нового навчального року:

 • проведення ремонту та фарбування малих форм на дитячих ігрових та спортивних майданчиках;
 • проведення перевірки вентиляційних каналів, заземлення та опору ізоляції електропроводки, електроприладів;
 • підготовка теплової рамки до опалювального сезону;
 • часткове фарбування стін в групах та в службових приміщеннях;

-  об'єми робіт поточного ремонту приміщень дошкільного навчального закладу, груп з метою якісної підготовки до нового навчального року та роботи закладу в осінньо-зимовий період.

Адміністрація приділяє достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Коридор, хол поступово поповнюються новими стендами. Подвір'я завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються дошкільниками, вихователями та обслуговуючим персоналом. Своєчасно обрізуються дерева, кущі, біляться бордюри. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на газонах, винесення та періодичне вивезення сміття з території ДНЗ.

Проте існує ряд проблем, що потребують вирішення: 

 - ремонт асфальтованих доріжок на території закладу;

 -  ремонт тіньового навісу;

-  залишається проблема оновлення обладнання на ігрових майданчиках;

-  часткова заміна огорожі навколо дитячого садка;

- облаштування територій дитячих прогулянкових майданчиків.

Зрозуміло, я, як керівник використовую для цього усі можливі резерви:

спонсорські кошти, позабюджетні кошти, але їх недостатньо для такого обсягу робіт.

Ми  вдячні батькам, які допомагають нам в проведенні  ремонтних робот    у закладі, створювати затишок та комфорт для дітей в групах.

Наш заклад користується попитом серед батьків.

Колектив може і хоче працювати, тому ми ставимо перед собою все нові і нові завдання. І першочергове завдання - створення умов для виховання та оздоровлення наших дітей

Подальший розвиток ДНЗ можливий тільки за умов засвоєння нововведень та бачення власної перспективи розвитку.

Головним є те, що заклад прагне бути тим місцем, де діти можуть фізично розвиватись, навчатись, виховуватись, зміцнювати здоров’я, реалізовувати свої здібності, весело й щасливо жити.

Вважаю, що вагомим критерієм оцінки моєї управлінської діяльності можна вважати сприйняття мене як керівника працівниками, дітьми, а через них і батьками. Якщо діти пишаються своїм закладом, то це означає, що вони пишаються і своїми педагогами. Усвідомлюю, що розумно будувати взаємовідносини педагогів, їх помічників, дітей, батьків, можна тільки там,           де всі відчувають свою приналежність до найвищої справи на Землі – формування Людини.

Розумно організоване керівництво повинно, в першу чергу, сприяти залученню кожного члена системи «діти-батьки-педагоги-завідувач»                       до вирішення усіх питань навчально-виховного процесу та уселяти в кожного віру і тверду переконаність, що він є активним і відповідальним співучасником цієї системи.

І наприкінці хочу знову нагадати мою улюблену цитат В. Сухомлинського «Без наукового передбачення, без уміння закладати в людині сьогодні ті зерна, які зійдуть через десятиріччя, виховання перетворилося б у примітивний догляд, вихователь – у неграмотну няньку, педагогіка – у знахарство. Необхідно науково передбачити у цьому суть культури педагогічного процесу, і чим більше такого вдумливого передбачення, тим менше несподіваних нещасть».

Ці слова є провідним поводирем і орієнтиром на кожен завтрашній день для мене, як педагога, як керівника та для всіх моїх колег, котрі не зосталися байдужими до проблем розвитку, навчання, виховання і оздоровлення наших дітей.

У зв'язку з складанням річного плану роботи закладу на 2018/2019 навчальний рік, прохання до всіх присутніх надати свої пропозиції щодо вдосконалення роботи закладу, покращення освітньо-виховної роботи, поліпшення матеріальної бази, відпочинку дітей, умов праці та відпочинку працівників дошкільного навчального закладу. 

Від імені всього нашого колективу, я, як директор     ДНЗ № 8 «Теремок» , хочу подякувати батькам за постійну підтримку у вирішенні всіх важливих питань у 2017/2018 н.р., які були в ДНЗ, а також хочу завірити, що й надалі в дошкільному закладі буде проводитись робота щодо забезпечення належних умов життя і виховання дошкільників, для підтримання належного іміджу  та збільшення потенційних можливостей.

 

 

 

 Звіт

завідуючої комунальним закладом "дошкільний

навчальний заклад № 8 "Теремок"

Чумаченко Лілії Іванівни

перед педагогічним колективом та громадськістю

про проведену роботу  в 2016– 2017 н.р. 

 

 

ДНЗ № 8 «Теремок» у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад  України та іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом та колективним договором.

Дошкільний заклад несе відповідальність перед батьками, суспільством і державою за :

-          реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;

-          забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня та обсягу;

-          дотримання фінансової дисципліни  та збереження матеріально-технічної бази.

Взаємовідносини дошкільного закладу з юридичними та фізичними угодами, укладеними між ними.

Безпосереднє керівництво дошкільним навчальним закладом здійснюю я, завідуюча ДНЗ № 8 «Теремок», згідно із Статутом.

Дошкільний заклад розрахований на 75 дітей, з них 25 -  діти шестилітки, які підуть  1 вересня до школи.

Групи комплектуються залежно від умов роботи закладу   та віковими ознаками.

У дошкільному закладі функціонують 4 групи з денним режимом перебування дітей.

У закладі 3 групи з денним перебуванням, режим роботи 10,5 годин та 1 група з 12-годинним перебуванням, ця група є черговою.

Зарахування дітей до дошкільного закладу здійснюється на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоров'я дитини, свідоцтва про народження дитини.

ДНЗ № 8 «Теремок» працює з 7.00 до 19.00 години за п'ятиденним робочим тижнем.

Навчальний рік у дошкільному закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

План роботи схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується і погоджується з міським відділом освіти.

Дошкільний заклад здійснює соціально-педагогічний патронат сімей, в яких виховуються діти, що не відвідують дошкільні заклади, з метою умов для здобуття дошкільної освіти та надання консультаційної допомоги сім'ям. В ДНЗ № 8 «Теремок» виданий наказ   «Про організацію обліку дітей дошкільного віку» і проводиться робота по виявленню та закріпленню дітей по даному мікрорайону.

Згідно із Законом України «Про охорону праці» та наказ № 43/ос  від 01.08.2017 р. Про  організацію  роботи з  охорони  праці та  безпеки   життєдіяльності в  закладі у  2016 -2017 н.р.

у дошкільному закладі здійснюється робота з охорони праці і техніки безпеки, призначені відповідальні з питань охорони праці. Наказом по ДНЗ затверджені інструкції з безпеки на робочому місці і безпеки організації життєдіяльності дітей та учасників навчально-виховного процесу здійснюється згідно з нормативною базою та заходів безпеки праці.

За період роботи дошкільного закладу нещасних випадків з дітьми під час навчально-виховної роботи і робітниками на робочому місці не відбувалося.

Колектив бере участь у розробці та обговоренні комплексних планів щодо покращення умов праці, санітарно-оздоровчих заходів, охорони довкілля і вживає заходів щодо їх виконання.

Адміністрація організувала нормальні умови для праці та навчально-виховної діяльності членів трудового колективу.

До 1 жовтня всі заплановані заходи щодо підготовки дошкільного навчального закладу до роботи у зимових умовах будуть виконані.

При складанні річного плану роботи плануються заходи щодо організації роботи з охорони праці, збереження життя, здоров'я дітей і працівників, попередження дитячого та дорослого травматизму.

Забезпечено проведення первинного, повторного та інших видів інструктажів з техніки безпеки відповідно до ГОСТ 12.04.79 р. Не допускаються до роботи люди, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці.

Забезпечене соціальне страхування всіх працівників від нещасних випадків, професійних захворювань. Здійснюються  виплати з фонду соціального страхування за період тимчасової непрацездатності працівників. Але не забезпечена видача робітникам спецодягу та інших засобів через відсутність коштів.

Травматичних та нещасних випадків за період роботи дошкільного навчального закладу не було.

Організовано проводяться при прийомі на роботу і періодичні (двічі на рік) медичні огляди працівників.

Профспілковий комітет бере участь у розробці комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці, в роботі комісії з атестації посадових осіб на знання ними нормативних актів з охорони праці. Він також здійснює суспільний контроль за охороною праці в особі своїх вибраних органів і представників.

Робота педагогічного колективу та всіх робітників  ДНЗ № 8 «Теремок» щодо профілактики дитячого травматизму будується на Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні та Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», яка спрямовує роботу педагогів на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності. Ми вважаємо, що тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпеки в життєвому середовищі. Тому робота нашого закладу з  профілактики дитячого травматизму має такі завдання:

-          поліпшення якості навчально-виховної роботи з дітьми щодо питань особистої безпеки та захисту життя;

-          удосконалення теоретичних знань та практичних навичок вихователів щодо формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоров'я та життя;

-          пропагування здорового способу життя серед дітей та батьків.

У дошкільному закладі здійснюється соціальний захист працівників.

Між адміністрацією і трудовим колективом ДНЗ № 8 «Теремок»складений Колективний договір, ухвалений на зборах трудового колективу та зареєстрований. Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально-економічних, виробничих і трудових відносин. Колективний договір новий розроблено та зареєстровано №104 19.04. 2017 року.

Щодо соціально-трудових пільг, гарантій, компенсацій адміністрація та орган профспілкової первинної організації забезпечують належні умови соціального захисту працівників.

Зобов'язання адміністрації, передбачені Колективним договором, ретельно виконуються.

Протипожежна безпека у ДНЗ № 8 «Теремок» посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці.

Основним планом евакуації дітей на випадок пожежі призначено відповідальних осіб, проводяться евакуаційні засоби на випадок виникнення пожеж, тиждень пожежної безпеки згідно із наказом по ДНЗ № 8 «Теремок» . У квітні та  жовтні  2017  року був проведений «Тиждень безпеки», за який відповідала музичний керівник Тютюнник Т.М.

Участь у «Тижні безпеки» беруть не тільки діти, педагоги, але й усі працівники закладу та батьки дітей.

Щороку по завершенню «Тижня безпеки» узагальнюють одержані знання у своїх творчих роботах (малюнки, вірші,творчі оповідання), які розміщують на тематичному стенді у вигляді газет» Обережно – вогонь».

Було проведено районні методоб'єднання з основ безпеки життєдіяльності.

Охорона життя, збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей – важливе завдання закладу.

Серед багатьох чинників, що забезпечують необхідний рівень фізичного та психічного розвитку дитини, одним з головних на нашу думку , є раціональний режим. Основним принципом правильної організації режиму дня є його відповідність віковим психофізіологічним особливостям дошкільника. Він обумовлюється задоволенням потреб організму у сні, відпочинку, їжі, діяльності, рухах, тому режим дня для дітей різного віку у нашому закладі підібраний до віку дитини.

У дні карантинів та в періоди підвищеної захворюваності в режимі дня збільшується загальна тривалість перебування дітей на свіжому повітрі, виділяється час для проведення спеціальних лікувально-профілактичних процедур,змінюється змістова сторона занять з підвищеним та інтелектуальним навантаженням.

Наш заклад намагається наблизитися до оптимального режиму, тому розробляється режим окремо взятої групи в дитячому садку. Він має найбільше шансів наблизитися до оптимального, тому що проведення всіх заходів щодня коригується вихователем. При цьому враховуються універсальні принципи, що базуються на фізіологічних закономірностях зміни працездатності людини.

Плануючи роботу своєї вікової групи, вихователь враховує вимоги Базової програми «Я у Світі», план і режим роботи дошкільного закладу, графіки музичних та фізкультурних занять, роботу з логопедом. Режим нашого закладу розробляється й затверджується адміністрацією. У ньому визначається: тривалість сну для кожної  вікової групи, загальна тривалість прогулянки протягом дня, норми інтелектуальних та фізичних навантажень.

Таким чином, організація гнучкого режиму дня в закладі передбачає заздалегідь продуману та сплановану систему, що враховує фізіологічні принципи працездатності організму, вікові особливості дошкільників, потреби батьків та можливі непередбачені ситуації, які виникають у повсякденній роботі кожного дитячого садка.

Навчально-виховний процес здійснюється відповідно до програми виховання дітей раннього віку та Базової програми «Я у Світі».

Рішення про затвердження програми обговорено й схвалено педагогічною радою закладу Учасниками навчально-виховного процесу ДНЗ № 8 «Теремок» є: діти, педагогічні працівники, технічні працівники та допоміжний персонал, батьки (особи, які їх замінюють), представники підприємств, установ та інші особи, які беруть участь у навчально-виховній роботі.

Основною формою організованої навчальної діяльності дітей дошкільного віку у нашому закладі залишаються заняття з різних видів діяльності.

У дошкільному закладі вихователі проводять заняття індивідуальної та групової форми організації, тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, підсумкові та інші.

Освітній процес у закладі  умовно розподіляється на три складові блоки.

Тривалість занять для дітей раннього віку – 10-15 хвилин; молодшого дошкільного віку – 15-20 хвилин; середнього віку – 20-25 хвилин; старшого віку – 25-30 хвилин.

Складаючи розклад занять, ми планували заняття переважно у першій половині дня.

У нашому дошкільному закладі організований освітній процес за народознавчим  спрямуванням, також  пріоритетними напрямками є: фізкультурно-оздоровчий, інтелектуальний, художньо-естетичний та природний.

У дошкільному навчальному закладі вся документація ведеться відповідно до «Інструкції про ділову документацію у дошкільних закладах». Документи зберігаються у певному місці, ведуться чітко, охайно, державною мовою з дотриманням єдиних вимог до форми і стилю їх оформлення. Книги, які веду я як керівник, прошнуровані, підписані, скріплені печаткою і зберігаються у сейфі.

У дошкільному закладі діловодство веде завідувач  Чумаченко Л.І.,

 секретар педагогічної ради Павлова Д.С.

 загальних зборів та виробничих нарад трудового колективу Павлова Д.С.

ДНЗ № 8 «Теремок»забезпечений педагогічними кадрами згідно із штатним розкладом, праця педагогів упорядкована відповідно  до нормативних норм, передбачених Колективним договором.

Порівняльний аналіз кількісного та якісного складу педагогічних працівників свідчить про стабільність колективу та його творчий потенціал, а саме: спеціалістів вищої категорії – 2,

І категорії – 1,

ІІ категорії – 0,

спеціалістів –5,

У 2016-2017 р. два педагоги підвищили свою кваліфікаційну категорії за результатами атестації. З метою пошуку технологій форм і методів роботи продовжує роботу творча група вихователів, яка працює з новітньою сучасною літературою, періодичними виданнями за Базовою програмою «Я у світі» та з питань «Концепція громадянського виховання в дії».

Протягом поточного року навчальний заклад чотири рази проводив відкриті заходи для педагогів району з метою пропаганди та розповсюдження досвіду роботи. Ці заходи отримали схвальну оцінку з боку відділу освіти, районного методичного кабінету та колег інших закладів.

Річний план навчально-виховної роботи виконаний повністю.

Незважаючи на складні економічні умови, відсутність капітальних внесків у розвиток матеріально-технічної бази дошкільного навчального закладу з боку бюджету, приміщення і територія закладу  оснащені необхідним інвентарем, перебувають у гарному стані, постійно поповнюються, оновлюються і ремонтуються обладнання. В цьому році залучено позабюджетні кошти для покращення матеріальної бази.

Аналізуючи роботу з розвитку дошкільного закладу, створення сприятливих умов для дітей, оцінюючи результати досягнень дошкільного навчального закладу можна робити такий висновок: у нашому дошкільному навчальному закладі  сформовано цілісний освітній простір, в якому дітям надають якісні освітні послуги, піклуються про здоров'я кожної дитини, залучають позабюджетні асигнування для розвитку дошкільного навчального закладу.

Територія закладу відповідає санітарним нормам, її площа становить 0,4 га. Заклад має огорожу, зелені насаджені, квітники. Проведена робота по створенню фізкультурного майданчика та спортивного залу, благоустроєні ігрові майданчики кожної групи.

Опалювальна система перебуває у належному стані. Встановлено лічильники, ведеться систематично журнал обліку подачі теплової енергії, води.

Харчоблок, пральня забезпечені всім необхідним обладнанням, яке перебуває у задовільному стані.

В закладі є протипожежний інвентар: вогнегасники, пожежний щит, створена комісія протипожежної безпеки, наявні плани евакуації.

Санітарно-гігієнічні норми у дитячому садку дотримуються.

У закладі на постійному контролі перебуває питання раціонального харчування. загальне керівництво організацією харчування здійснюю я. Як керівник контролюю діяльність завгоспа, медичної сестри, кухарів.

Харчування у 2017 р. відповідає нормам, а особливо слід відзначити організацію харчування в оздоровчий період.

На достатньому рівні ведеться медичне обслуговування, яке здійснює старша медсестра  Лєпман В.М. Старша медична сестра працює самостійно, згідно штатного розпису – 1 одиниця. Головним завданням залишається дотримання санітарно-гігієнічного режиму в приміщенні і на території, проведення оздоровчо- профілактичної роботи кожного дня та організації харчування.

Хочеться звернути увагу на те, що вихователі працюють у тісному контакті із старшою медичною сестрою по оздоровчо-профілактичній роботі, проведено ряд переглядів різних форм роботи з фізвиховання, а саме: ранкова гімнастика, гімнастика пробудження, коригуюча гімнастика, організація фізичних занять на  свіжому повітрі. Але старша медична сестра ще недостатньо здійснює контроль за моторною щільністю занять на фізичне навантаження дітей під час занять. Щоб вихователі і медсестра мали достатні знання в дошкільному навчальному закладі діє постійно діючий семінар «Хочеш бути здоровим – будь ним», керівник Лавриченко А.В. працює ініціативно, творчо, але ще недостатньо впроваджуються здобуті знання в практику особливо вихователями молодших груп. Під контролем адміністрації залишається і медичне обслуговування педагогічних працівників і обслуговуючого персоналу. Двічі на рік працівники проходять поглиблений медичний огляд в центральній районній лікарні, проведено обстеження в баклабораторії СЕС.

В ДНЗ проводиться відповідна робота по соціальній підтримці і наданню допомоги вихователями малозабезпеченим сім'ям, дітям, в яких є опікуни, дітям з неповних сімей, дітям –чорнобильцям, також  діти батьків  АТО. Рішення сесії з даного контингенту в кількості 5 чоловік. Звільнено від батьківської плати за харчування згідно законодавства.

У дошкільному навчальному закладі ведеться достатня робота по моральному та матеріальному стимулюванню педагогічних працівників та обслуговуючого персоналу.

При отриманні щорічної основної відпустки працівники отримують, крім відпускних і оздоровчі в розмірі місячного посадового окладу. Працівникам, які перебувають на лікарняних, виплачують кошти за рахунок фонду та підприємств. До заробітної плати проводиться індексація.

Всі педагогічні працівники отримують за вислугу та категорію. старша медична сестра, головний бухгалтер, кухарі та праля отримують згідно Колдоговору за ненормований робочий час, важку та напружену роботу. Працівники харчоблоку отримують за шкідливі умови праці.

Для працівників закладу проводяться урочисті заходи до Дня працівників освіти, 8 Березня, Нового року, До 1 червня, Дня незалежності, запрошується колектив і на участь у міських  заходах.

Працівники дошкільного навчального закладу нагороджуються грамотами ДНЗ № 8 «Теремок» та відділу освіти за особливі успіхи у навчально-виховній роботі та підготовці до навчального року.

В липні цього року зроблений  косметичний ремонт закладу, та  суттєва  заміна  труб  опалення  та  водопостачання, з  заміною  батарей  опалення  на  нові. Всі працівники беруть активну участь у підготовці закладу до нового навчального року  та по підготовці до осінньо-зимового періоду. Слід відзначити, що весь  колектив працює саме під час ремонтних робіт, залучаючи до роботи батьків і спонсорську допомогу.

Весь педагогічний колектив та обслуговуючий персонал та батьки залучаються до роботи закладу. У дошкільному навчальному закладі в кожній групі створений батьківський комітет та загальнодитсадківський батьківський комітет, які є активними учасниками навчально-виховного процесу.

Всі заходи проходять за участю батьків, як культурно-масові так і навчально-виховні. Батьки беруть активну участь у дні відкритих дверей, у різноманітних заходах: екскурсіях, святах, розвагах, відкритих заняттях, семінарах, методичних об'єднаннях, консультаціях, зборах та бесідах. В річному плані планується робота по оптимізації взаємодії педагога з батьками та громадськістю, метою якої є забезпечення колективного підходу у роботі з батьками по формуванню особистості дитини щодо ефективного впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі».

Наш колектив намагається якісно підготувати дітей до навчання в школі. В річному плані є розділ по наступності роботи ДНЗ і школи. Ми запрошуємо вчителів до ДНЗ, відвідуємо наших дітей в школі. У ДНЗ є спільні заходи, як з дітьми, так із педагогами школи, які намагаємося виконувати, але вчителі не зацікавлено ставляться до наших пропозицій і запрошень. У ДНЗ підтримуються зв'язки з юридичними та фізичними особами. складено договори на поставку енергоносіїв та продуктів харчування. на сьогоднішній день ДНЗ не має офіційно закріплених шефів, тому маємо певні труднощі у створенні матеріально-технічної бази.

     До ДНЗ батьки майже не звертаються з якимись пропозиціями та зауваженнями.

     Між адміністрацією та профспілковим комітетом існує тісний зв'язок. Мною, як завідуючою, постійно подаються подання на узгодження всіх штатних одиниць. Члени профспілкового комітету є членами атестаційної та тарифікаційної комісії, з організації техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці та інше.

      Адміністрація та профспілковий комітет разом виступають за належний контроль у навчально-виховній роботі, оздоровчій та культурно-масовій роботі.

Мікроклімат в колективі можна визнати добрим.

Всі працівники почуваються комфортно. Створено всі умови для здійснення навчально-виховної роботи, відносини з керівництвом та колегами стабільні, доброзичливі. Творча атмосфера у колективі відповідна. Завідуюча Чумаченко Л.І., голова ПК Бурмістрова Т.П.. проводять велику роботу з колективом, використовуючи усі психолого-педагогічні методи кадрової роботи.

 

А тому провідним у роботі ДНЗ є забезпечення фахового удосконалення щодо реформування освіти, реалізації принципів її гуманізації, демократизації, переорієнтації процесу навчання та розвитку особистості дитини.

 

За звітний період силами працівників дошкільного навчального закладу та батьків вихованців було виконано:

протягом  минулого  року     відремонтовано  приміщення :

-     групи № 3 ,молодшого  віку спальної   кімнати : оштукатурено  стіни  та  потолок за  санітарними  нормами  та правилами. 

-    роздягальні середньої  групи № 1: оштукатурено  стіни  та  потолок за  санітарними  нормами  та правилами. 

-    Ремонт  ігрової кімнати  середньої  групи.

 Замінено   в   приміщеннях  2 дроселі, 25 електроламп та   8  ламп  денного освітлення.

Замінено  20  ламп   на  LED  лампи (20 шт) - 1000 грн.

Зроблений космітичний ремонт приміщення душової кімнати для кухарів;

Придбано нові  меблі  .

Придбано канцтоварв  .

Замінено   батареї на нові чугунні   .

Поміняно  труб  водопостачання   та труб  опалення  .

Замінені два  світильники на нові в роздягальні І  групи  .    

Придбано медикаменти та перев,язувальні засоби в медичний  кабінет. 

Відремонтовано та пофарбовано обладнання майданчиків частково. 

Придбано миючі засоби в достатній кількості для роботи в ІУ кв. 2016 р. 

Робочий  та санітарний одяг 

Шланг  для  поліву  

Покос  трави 

-   відновлено електропроводку до господарчих приміщень та овочесховища;

- дитячі настільні ігри, дидактичні розвивальні ігри, прикраси до музичної зали (іграшки, тканина),   костюми для дітей, методична література, періодичні видання, канцтовари, папір для ксерокса, журнали для документації, господарчі потреби, деззасіб «Дезактин», медикаменти, спецодяг для працівників, фартухи для миття посуду на групи, харчоблок, штампики для діловодства, пральний порошок, миючі засоби та засоби для чищення та ін.;

  було проведено протипожежні заходи:

-   акти по протипожежним заходам,

-   акти перевірки вентиляційних каналів,

-   технічне обслуговування вогнегасників (7шт.),

-   технічний звіт та повірка електричних плит, вагів,

-    

Також виконано наступне:

-        обслуговування комп’ютерної та копіювальної техніки;

-        обслуговування сантехнічного та електротехнічного обладнання.

-         

В літній період 2017 року обєм  робіт які необхідно провести  дошкільному навчальному закладу по підготовці   до нового навчального року:

-   проведення ремонту та фарбування малих форм на дитячих ігрових та спортивних майданчиках;

-   космітичний ремонт  харчоблока;

-   фарбування огорожі;

-    проведення перевірки вентиляційних каналів, заземлення та опору ізоляції електропроводки, електроприладів;

-    підготовка теплової рамки до опалювального сезону;

-    часткове фарбування стін в групах та в службових приміщеннях;

-    підготовка овочесховища (внутрішня   побілка, фарбування);

-  об'єми робіт поточного ремонту приміщень дошкільного навчального закладу, груп з метою якісної підготовки до нового навчального року та роботи закладу в осінньо-зимовий період.

Адміністрація приділяє достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Коридор, хол поступово поповнюються новими стендами. Подвір'я завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються дошкільниками, вихователями та обслуговуючим персоналом. Своєчасно обрізуються дерева, кущі, біляться бордюри. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на газонах, винесення та періодичне вивезення сміття з території ДНЗ.

Проте існує ряд проблем, що потребують вирішення: 

 - ремонт асфальтованих доріжок на території закладу;

 -  ремонт тіньового навісу;

 - ремонт туалетної кімнати групи раннього віку;

 -  залишається проблема оновлення обладнання на ігрових майданчиках;

 - необхідна закупівля столів, стільців, шаф для роздягання, шаф для рушників, та нової  горшечниці в групу раннього віку;

-  часткова заміна огорожі навколо дитячого садка;

- облаштування територій дитячих прогулянкових майданчиків.

- придбання компьютера до бухгалтерії ( старому 10 років)

Зрозуміло, я, як керівник використовую для цього усі можливі резерви:

спонсорські кошти, позабюджетні кошти, але їх недостатньо для такого обсягу робіт.

Я вдячна батькам, які допомагають нам в проведенні ремонтних робіт у закладі, створювати затишок та комфорт для дітей в групах.

Наш заклад користується попитом серед батьків.

Колектив може і хоче працювати, тому ми ставимо перед собою все нові і нові завдання. І першочергове завдання - створення умов для виховання та оздоровлення наших дітей

Подальший розвиток ДНЗ можливий тільки за умов засвоєння нововведень та бачення власної перспективи розвитку.

Головним є те, що заклад прагне бути тим місцем, де діти можуть фізично розвиватись, навчатись, виховуватись, зміцнювати здоров’я, реалізовувати свої здібності, весело й щасливо жити.

Вважаю, що вагомим критерієм оцінки моєї управлінської діяльності можна вважати сприйняття мене як керівника працівниками, дітьми, а через них і батьками. Якщо діти пишаються своїм закладом, то це означає, що вони пишаються і своїми педагогами. Усвідомлюю, що розумно будувати взаємовідносини педагогів, їх помічників, дітей, батьків, можна тільки там,           де всі відчувають свою приналежність до найвищої справи на Землі – формування Людини.

Розумно організоване керівництво повинно, в першу чергу, сприяти залученню кожного члена системи «діти-батьки-педагоги-завідувач»                       до вирішення усіх питань навчально-виховного процесу та уселяти в кожного віру і тверду переконаність, що він є активним і відповідальним співучасником цієї системи.

І наприкінці хочу знову нагадати мою улюблену цитат В. Сухомлинського «Без наукового передбачення, без уміння закладати в людині сьогодні ті зерна, які зійдуть через десятиріччя, виховання перетворилося б у примітивний догляд, вихователь – у неграмотну няньку, педагогіка – у знахарство. Необхідно науково передбачити у цьому суть культури педагогічного процесу, і чим більше такого вдумливого передбачення, тим менше несподіваних нещасть».

Ці слова є провідним поводирем і орієнтиром на кожен завтрашній день для мене, як педагога, як керівника та для всіх моїх колег, котрі не зосталися байдужими до проблем розвитку, навчання, виховання і оздоровлення наших дітей.

У зв'язку з складанням річного плану роботи закладу на 2017/2018 навчальний рік, прохання до всіх присутніх надати свої пропозиції щодо вдосконалення роботи закладу, покращення освітньо-виховної роботи, поліпшення матеріальної бази, відпочинку дітей, умов праці та відпочинку працівників дошкільного навчального закладу. 

Від імені всього нашого колективу, я, як завідувач    ДНЗ № 8 «Теремок» , хочу подякувати батькам за постійну підтримку у вирішенні всіх важливих питань у 2016/2017 н.р., які були в ДНЗ, а також хочу завірити, що й надалі в дошкільному закладі буде проводитись робота щодо забезпечення належних умов життя і виховання дошкільників, для підтримання належного іміджу  та збільшення потенційних можливостей.